சனி, 9 மே, 2009

ஐ.நா. மின்னஞ்சல்கள்

switzerland@un.int
sweden@un.int
netherlands@un.int
germany@un.int
greece@un.int
australia@un.int
austria@un.int
belgium@un.int
canada@un.int
cuba@un.int
cyprus@un.int
denmark@un.int
finland@un.int
france@un.int
austria@un.int
azerbaijan@un.int
france@un.int
germany@un.int
hungary@un.int
ireland@un.int
italy@un.int
kazakhstan@un.int
lithuania@un.int
netherlands@un.int
poland@polandun.org
portugal@un.int
romania@un.org
slovenia@un.int
spain@spainun.org
swaziland@un.int
sweden@un.int
uk@un.int
ocha-eritrea@un.org
sg@un.org
albania@un.int
algeria@un.int
themission@angolaun.org
antigua@un.int
argentina@un.int
armenia@un.int
australia@un.int
austria@un.int
azerbaijan@un.int
bahrain@un.int
bangladesh@un.int
belarus@un.int
botswana@un.int
bulgaria@un.int
bfapm@un.int
burundi@un.int
cambodia@un.int
canada@un.int
capeverde@un.int
caf@un.int
chile@un.int
congo@un.int
costarica@un.int
cuba@un.int
drcongo@un.int
nycmis@um.dk
ecuador@un.int
egypt@un.int
elsalvador@un.int
mission@eritrea-un.org
ethiopia@un.int
fiji@un.int
france@un.int
gambia@un.int
germany@un.int
grenada@un.int
guatemala@un.int
guyana@un.int
haiti@un.int
hungary@un.int
ireland@un.int
italy@un.int
jamaica@un.int
mission@un-japan.org
kazakhstan@un.int
kenya@un.int
kuwaitmission@msn.com
mission.un-ny@mfa.gov.lv
lebanon@nyct.net
lesotho@un.int
libya@un.int
mission@nyc.rep.llv.li
lithuania@un.int
newyork.rp@mae.etat.lu
repermad@verizon.net
mission-un.newyork@gov.mt
marshallislands@un.int
mauritania@un.int
mauritius@un.int
mexico@un.int
fsmun@fsmgov.org
unmoldova@aol.com
monaco@un.int
mongolia@un.int
info@morocco-un.org
mozambique@un.int
myanmar@un.int
myanmarmission@verizon.net
namibia@un.int
nauru@un.int
nauru@onecommonwealth.org
nepal@un.int
netherlands@un.int
nzmissionny@earthlink.net
nicaragua@un.int
niger@nigerun.org
delun@mfa.no
un.newyork@mfa.no
oman@un.int
mission@palauun.org
emb@panama-un.org
pngmission@pngun.org
paraguay@un.int
onuper@aol.com
misunphil@aol.com
poland@polandun.org
portugal@un.int
qatar-e@qatarmission.org
korea@un.int
misiune@romaniaun.org
romania@un.org
rusun@un.int
rwaun@un.int
sknmission@aol.com
slumission@aol.com
svgun@aol.com
samoa@un.int
sanmarinoun@hotmail.com
stp1@attglobal.net
saudi-mission@un.int
senegal.mission@yahoo.fr
serbia-montenegro@un.int
seychelles@un.int
sierraleone@un.int
singapore@un.int
mission@newyork.mfa.sk
slovenia@un.int
simun@foreignaffairs-solomons.org
somalia@un.int
pmun@southafrica-newyork.net
spain@spainun.org
sudan@sudanmission.org
suriname@un.int
swaziland@un.int
sweden@un.int
vertretung-un@nyc.rep.admin.ch
syrianmission@verizonmail.com
tajikistanun@aol.com
thailand@un.int
macedonia@nyct.net
timor-leste@un.int
tongaunmission@aol.com
tto@un.int
tunisnyc@nyc.rr.com
turkuno-dt@un.int
turkmenistan@un.int
tuvalu@onecommonwealth.org
uno_us@mfa.gov.ua
uk@un.int
tzrepny@aol.com
usa@un.int
uruguay@un.int
vanunmis@aol.com
venezuela@un.int
vietnamun@vnmission.com
yemen@un.int
zimbabwe@un.int.org

கருத்துகள் இல்லை: